REGULAMIN NEWSLETTERA hapini.pl
 

1. DEFINICJE


hapini.pl

HAPINI Sp. z o.o. z siedzibą w Kołobrzegu, przy ul. Sienkiewicza 12, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000273912, której akta rejestrowe przechowywane są przez Sąd Rejonowy w Koszalinie, IX Wydział Gospodarczy KRS, posługująca się nadanym jej numerem identyfikacji podatkowej (NIP) 6711742236 oraz numerem statystycznym REGON 320305602; adres e-mail Hapini: sklep@hapini.pl

Newsletter

bezpłatna usługa świadczona drogą elektroniczną, polegająca na dostarczaniu przez hapini.pl Użytkownikom informacji o rabatach i promocjach w ramach Sklepu, jak również o nowościach pojawiających się w ramach Sklepu, w postaci listu elektronicznego, przesyłanego na wskazany przez Użytkownika adres e-mail;

Sklep

serwis internetowy hapini.pl

Użytkownik

podmiot posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, korzystający z usługi Newslettera zgodnie z niniejszym Regulaminem oraz na rzecz, którego świadczone są przez hapini.pl usługi drogą elektroniczną;

2. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUGI NEWSLETTERA


2.1. Usługa subskrypcji Newslettera świadczona jest przez hapini.pl na rzecz Użytkowników, którzy dobrowolnie wyrażą na to zgodę.

2.2. W celu aktywowania usługi subskrypcji Newslettera, Użytkownik musi posiadać urządzenie z dostępem do sieci Internet, zainstalowaną i zaktualizowaną przeglądarkę internetową oraz aktywny adres poczty elektronicznej (e-mail).

2.3. W celu zasubskrybowania Newslettera, Użytkownik wykonuje następujące czynności:
a. zamawia poprzez interaktywny formularz dostępny w Sklepie oraz podanie swojego adresu poczty elektronicznej (e-mail) usługę Newslettera,
b. dokonuje akceptacji treści niniejszego Regulaminu,
c. wysyła zgłoszenie do hapini.pl poprzez „Zapisz mnie”
d. aktywuje usługę za pośrednictwem linka znajdującego się w wiadomości e-mail wysłanej Użytkownikowi na adres podany podczas rejestracji.

2.4. Z chwilą aktywowania subskrypcji, pomiędzy hapini.pl a Użytkownikiem zostaje zawarta umowa o świadczeniu usługi Newsletter na czas nieoznaczony.

2.5. Użytkownik może w każdej chwili wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi Newslettera ze skutkiem natychmiastowym poprzez dezaktywację subskrypcji. Rezygnacja z Newslettera następuje poprzez aktywowanie odpowiedniego linka zamieszczonego w stopce każdego listu elektronicznego przesyłanego w ramach usługi Newslettera.

2.6. Użytkownika obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

3. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH


3.1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest hapini.pl. Hapini.pl przetwarza dane osobowe Użytkowników w zakresie imienia, nazwiska i adresu e-mail tylko w celu świadczenia usługi Newslettera. Dane te mogą być przekazywane podmiotowi trzeciemu świadczącemu obsługę techniczną Newslettera. Warunki przetwarzania danych osobowych i zaprzestania ich przetwarzania, reguluje Polityk Prywatności, stanowiąca integralną część niniejszego Regulaminu, dostępna pod tym adresem
https://hapini.pl/content/22-polityka-prywatnosci

 

4.REKLAMACJE


4.1. Użytkownik ma prawo do złożenia reklamacji na usługi Newslettera. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać co najmniej dane umożliwiające identyfikację Użytkownika oraz wskazanie uzasadnionych zastrzeżeń i uwag do Newslettera. Reklamację należy wysyłać na adres e-mail sklep@hapini.pl lub adres siedziby hapini.pl.

4.2. Hapini.pl rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni roboczych, chyba że Użytkownik nie opisał przedmiotu i zakresu reklamacji w sposób umożliwiający jej rozpatrzenie lub nie podał danych umożliwiających identyfikację Użytkownika.

4.3. Odpowiedź na reklamację hapini.pl kieruje na adres poczty elektronicznej wskazany przez Użytkownika.

5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


5.1. Hapini.pl może zmienić niniejszy Regulamin z ważnych powodów prawnych (zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa dotyczących działalności hapini.pl lub formy działalności hapini.pl) lub technicznych (modernizacja infrastruktury Serwisu).

5.2. Użytkownicy zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu w wiadomości e-mail, wysłanej na 7 (siedem) dni przed wejściem w życie Regulaminu w nowym brzmieniu. W tym czasie Użytkownik powinien zaakceptować zmieniony Regulamin lub odmówić jego akceptacji i wypowiedzieć umowę o świadczenie usług Newslettera.

5.3. Wszelkie spory wynikłe z tytułu zawieranych Umów podlegają jurysdykcji polskiego prawa.

Polub nas na facebooku